Услуги

Фирмата предлага следните услуги:

  • Проучване и проектиране на външни ел. захранвания
  • Електроизграждане – външни ел. захранвания за средно и ниско напрежение, доставка и монтаж на КТП, преустройство на съществуващи ТП, изграждане на нови шахтови и др. трафопостове, доставка и монтаж на електромерни , разпределителни и др. ел.табла.
  • Изграждане на улично осветление
  • Изграждане на парково осветление
  • Въвеждане в експлоатация на изградените ел. съоръжения.
  • Подготовка на документи за изкупуване на ел. съоръжения
  • Продажба на материали и съоръжения свързани с енергийни обекти